Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Incofin Investment Management is een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA) met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 20, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0815.870.958 en met BTW-nummer BE 0815.870.958.

Disclaimer

Door zich toegang te verschaffen tot de website van Incofin Investment Management, verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van de hierna vermelde informatie, verklaart hij zich akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden en geeft hij aan Incofin Investment Management de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals bepaald in de privacyregeling.

De bedoeling van deze website is uitsluitend om algemene informatie te verstrekken over de de activiteiten van Incofin Investment Management en de fondsen die zij adviseert en Incofin Investment Management als vennootschap. Indien u twijfels of vragen heeft over deze informatie, verzoeken wij u om met ons contact op te nemen.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent dat de informatie die Incofin Investment Management op deze website verstrekt (teksten, afbeeldingen en andere gegevens) eigendom is en blijft van Incofin Investment Management en zijn informatieleveranciers en dat deze informatie en gegevens beschermd zijn door het auteursrecht. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van het geheel van
deze website onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Incofin Investment Management, is verboden.

Deze website en het materiaal op de website mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt, gereproduceerd, heruitgegeven, doorgestuurd of gedistribueerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Incofin Investment Management, uitgezonderd het downloaden, weergeven en printen van een privékopie voor niet-commercieel eigen gebruik.

Aansprakelijkheid

Incofin Investment Management verzekert dat iedere mogelijke inspanning wordt gedaan en iedere voorzorg wordt genomen om te bewerkstelligen dat de informatie die het op zijn website vermeldt met betrekking tot Incofin Investment Management en zijn activiteiten zo juist, betrouwbaar en actueel mogelijk is. Incofin Investment Management werkt deze website naar best vermogen en op geregelde tijdstippen bij. Dit neemt niet weg dat er vergissingen of vergetelheden kunnen optreden. Incofin Investment Management verontschuldigt zich hiervoor bij voorbaat, ook al is het mogelijk dat het daarvoor niet verantwoordelijk is.

Incofin Investment Management garandeert geenszins de juistheid, volledigheid, geschiktheid of actualiteit van de ter beschikking gestelde informatie en is niet verantwoordelijk voor enige beslissing of handeling die de gebruiker zou nemen op basis van de verstrekte informatie. In geen geval is Incofin Investment Management aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of constructiefouten in zijn website.

Incofin Investment Management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortkomende uit het gebuik van deze website of de inhoud ervan, tenzij in geval van opzet of grove fout van Incofin Investment Management.
Incofin Investment Management garandeert niet en wil evenmin de indruk wekken dat het gebruik van het op deze website aanwezige materiaal in elke jurisdictie is toegestaan of dat de transacties, producten, diensten of instrumenten die op de website besproken worden op iedere locatie beschikbaar zijn of dat het aanbieden daarvan is toegestaan. Gebruikers van deze website zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet- en regelgeving.

Deze website bevat geen aanbod tot koop of verkoop van effecten, of andere financiële producten of diensten, in het bijzonder waar het handelingen betreft met betrekking tot personen in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende wetgeving niet geoorloofd is. Deze website is niet bedoeld om de gebruiker beleggingsadvies te verstrekken, of een advies op financieel, fiscaal of juridisch gebied.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke verwijzing is puur informatief en Incofin Investment Management is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Het feit dat een andere website een link zou leggen naar onze website betekent geenszins dat Incofin Investment Management de producten of diensten aangeboden op dergelijke website goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin geeft Incofin Investment Management een beoordeling met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie die op deze andere websites ter beschikking wordt gesteld.

Het is mogelijk dat Incofin Investment Management een selectie van persartikelen in verband met Incofin Investment Management en zijn activiteiten ter beschikking stelt van de gebruiker. Deze persberichten zijn afkomstig van derden en Incofin Investment Management neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze persartikelen, zelfs niet door het louter ter beschikking stellen ervan op haar website. 

Privacyregeling

De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die occasioneel op de website kunnen worden verzameld is de vennootschap Incofin Investment Management Comm. VA (hieronder "Incofin Investment Management " genoemd). Haar maatschappelijke zetel bevindt zich te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 20, België. De onderneming is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0815.870.958. Over privacy-aangelegenheden kan met Incofin Investment Management contact worden opgenomen via het e-mailadres: info@incofin.com of per brief gericht aan de maatschappelijke zetel.

Incofin Investment Management respecteert de privacy van de bezoekers van deze website, en de behandeling van de persoonsgegevens gebeurt volledig conform de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de omzettingswet van 11 december 1998 en in werking getreden na de publicatie van het koninklijk besluit van van 13 februari 2001.

Incofin Investment Management behoudt zich het recht voor deze privacyregeling te allen tijde aan te passen, mits het de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacyregeling is steeds te consulteren op deze website.

Persoonsgegevens

Incofin Investment Management kan informatie over u verzamelen wanneer u deze website bezoekt en gebruikt.

Particulieren, organisaties en bedrijven kunnen via deze website een aanvraag indienen om in te schrijven op aandelen van Incofin cvso en verstrekken daartoe persoonlijke gegevens aan Incofin Investment Management.

Bovendien hebben bedrijven die op zoek zijn naar financiering de mogelijkheid om hun een aanvraag in te dienen via de website van Incofin Investment Management. Het is mogelijk dat zij in dit kader persoonlijk gegevens verstrekken aan Incofin Investment Management.

Deze persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van deze website, kunnen door Incofin Investment Management worden gebruikt voor marketingdoeleinden en kunnen worden gedeeld met contractueel verbonden partijen.

De gebruiker van deze website kan zich verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor voormelde doeleinden door in de registratieprocedure het desbetreffende vakje aan te vinken of door een e-mail te richten aan info@incofin.com.

Conform de toepasselijke wetgeving, heeft elke gebruiker heeft het recht op toegang tot en verbetering van zijn persoonsgegevens door een verzoek daartoe te richten aan info@incofin.com met bijvoeging van een kopie van de voorzijde van zijn identiteitskaart.

Cookies

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt onze website gebruik van cookies om bepaalde informatie te verzamelen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen worden gezet. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de taal, de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.

U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet worden aanvaard. Hierdoor kan het gebruik van de website wel negatief worden beïnvloed. Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internetbrowser en type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld.

Belgisch recht en Belgische rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.